Pääomasijoittamisesta

Pääomasijoitusmalli

Pääomasijoitusyhtiöt hallinnoivat rahastoja, jotka sijoittavat listaamattomiin yhtiöihin ja kiinteistöihin. Pääomasijoitusprosessissa on monta vaihetta alkaen rahaston varainhankinnasta ja päättyen pääoman ja tuottojen palautuksiin sijoittajille. Sijoitusprosessin vaiheet on kuvattu tarkemmin alla.

1. Rahaston perustaminen

Pääomarahastojen hallinnointiyhtiöt keräävät varoja institutionaalisilta sijoittajilta hallinnoimiinsa pääomarahastoihin. Sijoittajia ovat esimerkiksi yksityiset ja valtioiden omistamat eläkerahastot, rahastojen rahastot, henkivakuutusyhtiöt, säätiöt ja muut instituutiot. Tyypillisesti myös hallinnointiyhtiö on sijoittajana perustamassaan rahastossa. Pääomarahastot ovat yhtiömuodoltaan tyypillisesti kommandiittiyhtiöitä, ja niiden elinkaari on noin kymmenen vuotta. Pääomaa kutsutaan sijoittajilta sitä mukaa kun sijoituksia tehdään ja palautetaan irtautumisten yhteydessä. Hallinnointiyhtiö toimii rahaston neuvonantajana ja antaa ehdotuksia sijoituksiin ja irtautumisiin liittyen. Lisäksi hallinnointiyhtiö kehittää sijoituskohdetta rahaston omistusaikana.

2. Sijoituskohteiden kartoittaminen

Hallinnointiyhtiö etsii potentiaalisia sijoituskohteita rahastolle. Kohteiden on useimmiten täytettävä joitakin ennalta määriteltyjä kriteereitä koon, toimialan tai elinkaaren osalta rahaston sijoitusstrategian mukaisesti. Lisäksi hallinnointiyhtiö arvioi mahdollisten kohteiden arvonkehityspotentiaalia. Sijoituskohteita kartoitetaan useimmiten joko huutokauppaprosessien yhteydessä tai yhtiön omien verkostojen kautta. Hallinnointiyhtiön vahvat verkostot rahaston toimialueella ovat näin ollen onnistuneen sijoitustoiminnan edellytys.

3. Sijoituksen tekeminen

Mahdollisen uuden sijoituskohteen liiketoiminta arvioidaan yrityskauppaprosessissa yksityiskohtaisesti. Due diligence analyysissa hankitaan lisätietoa yhtiön taloudellisesta asemasta, sopimuksista ja sitoumuksista sekä esimerkiksi ympäristöön liittyvistä potentiaalisista riskeistä. Tavoitteena on myös arvioida tarkemmin yhtiön asema markkinoilla ja liiketoimintamallin kestävyys. Tässä vaiheessa käynnistetään tyypillisesti myös rahoitusneuvottelut pankkien kanssa. Lopulliset neuvottelut myyjän kanssa käynnistetään, mikäli due diligence -löydökset tukevat sijoituksen tekemistä ja pankki on valmis tarjoamaan kohteeseen lainarahoitusta.

4. Kohdeyhtiön kehittäminen

Kun sijoitus on tehty, hallinnointiyhtiö aloittaa yhtiön kehittämisen yksityiskohtaisen arvonluontisuunnitelman mukaisesti. Pääoman lisäksi hallinnointiyhtiö tarjoaa toimialaosaamista ja operatiivista tukea sekä pyrkii hyödyntämään verkostojaan kohdeyhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi. Hallinnointiyhtiön edustaja on tyypillisesti myös kohdeyrityksen hallituksen jäsen.

5. Irtautuminen

Pääomasijoittajat ovat väliaikaisia omistajia. Näin ollen kohdeyhtiöstä irtaudutaan tyypillisesti 4–6 vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä. Omistusaikana yhtiötä on kehitetty arvonluontisuunnitelman mukaisesti yhteistyössä johdon kanssa. Pääomarahastolla on useita vaihtoehtoja irtautumisen osalta.

Yleisimmin irtautuminen toteutetaan:

  • myymällä yhtiö teolliselle ostajalle
  • myymällä yhtiö toiselle pääomasijoitusrahastolle
  • listaamalla yhtiö pörssiin tai
  • myymällä yhtiö toimivalle johdolle

Kun irtautuminen on toteutettu, sekä pääoma että sijoituksen tuotot palautetaan rahaston sijoittajille.