Sanastoa

Clawback-ehto

Ns. Clawback-ehto voi olla sisällytetty rahastosopimukseen ja se tarkoittaa hallinnointiyhtiön velvollisuutta palauttaa voitonjako-osuustuottoja rahastosijoittajille. Ehto antaa rahastosijoittajalle oikeuden vaatia osaa hallinnointiyhtiön saamasta voitonjaon-osuudesta siinä tapauksessa, että myöhempien sijoitusten tappiot aiheuttavat hallinnointiyhtiölle suhteettoman suuria voitonjako-osuuksia.

Hallinnointipalkkio

Hallinnointiyhtiö ansaitsee yleensä palkkioita rahaston hallinnoimisesta. Hallinnointipalkkion suuruus on tyypillisesti 0,5 % ja 2 % välillä kokonaissitoumuksista.

Hallinnointiyhtiö / Vastuunalainen yhtiömies (General Partner)

Hallinnointiyhtiö on vastuussa pääomarahastojen toiminnasta, mukaan lukien sijoituksista ja irtautumisista.

J-käyrä (J-curve)

J-käyrä kuvastaa tyypillistä tuottoprofiilia pääomarahastolle ajan myötä. Rahastoilla on taipumusta negatiivisiin tuottoihin ensimmäisenä vuotenaan pääoman kutsumisen ja sijoitusaktiivisuuden vuoksi. Salkun kehittyessä ja kohteista irtautumisen myötä tuottoprofiili kääntyy yleensä positiiviseksi. Termin nimi viittaa alkuvaiheen käyrän alenemiseen ja myöhempään arvonluontiin, jonka tuotto ylittää alkuperäisen sijoituksen koon.

Kokonaissitoumus

Kokonaisvarat, jotka rahastosijoittaja on sitoutunut sijoittamaan rahastoon. Kokonaissitoumuksesta tehdään pääoman kutsuja pitkällä aikavälillä rahaston tehdessä uusia sijoituksia.

Kynnystuotto (Hurdle rate / Preferred return)

Vuosittainen minimituotto, johon rahastosijoittajat ovat oikeutettuja, ennen kuin hallinnointiyhtiö pääsee voitonjaon piiriin. Kynnystuotto on yleensä noin 8 %.

Maksettu pääoma

Sijoittajien yhteensä maksama pääoma rahastoon tarkastelujakson lopussa.

Pääoman kutsuminen (Capital call / Drawdown)

Pääoman kutsumisella tarkoitetaan sitä, kun hallinnointiyhtiö on identifioinut uuden sijoituskohteen ja osa rahastosijoittajien kokonaissitoumuksesta edellytetään maksettavaksi sijoitusta tehdessä.

Voitonjako-osuustuotto

Hallinnointiyhtiön osuus pääomarahaston voitonjaosta. Kun rahaston vuosittainen tuotto on ylittänyt kynnystuoton, hallinnointiyhtiö on oikeutettu rahaston voitonjakoon.

Rahaston koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti

Rahaston kokonaissitoumukset sijoittajilta, toisin sanoen rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistörahastoissa sijoituskapasiteetti sisältää myös osuuden velkarahoituksesta rahastossa.

Rahastosijoittaja / Hiljainen yhtiömies (Limited Partner)

Pääomarahastoihin sijoittavat tahot ovat hiljaisia yhtiömiehiä ja eivät osallistu rahaston aktiiviseen hallinnointiin. Rahastosijoittajat ovat usein institutionaalisia sijoittajia, kuten eläkerahastoja, tai varakkaita yksityishenkilöitä.

Perustamisvuosi (Vintage)

Rahaston perustamisvuosi.