Vastuullinen sijoittaminen

Periaatteemme

Vastuullisuus on toimintamme keskiössä ja yksi sen tärkeistä menestystekijöistä pitkällä aikavälillä. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassa sekä rahastojen hallinnoinnissa.

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa CapManilla?

Aktiivisena omistajana CapMan on sitoutunut huomioimaan vastuullisia liiketoimintatapoja sijoitusanalyysissa ja päätöksentekoprosesseissa pitkäjänteisesti niin omassa toiminnassaan kuin myös kohdeyritysten ja kiinteistökohteiden osalta. Käytämme erityisesti ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin liittyviä tulosmittareita, jotka arvioivat toimintaa kestävän kehityksen, eettisyyden ja hyvien hallinnointitapojen näkökulmasta. Näiden asioiden vakiintunut termi on ESG, joka on lyhenne sanoista ”environmental”, ”social” ja ”governance”.

Hyvä ESG-asioiden hallinta vaikuttaa positiivisesti myös kohdeyritystemme kilpailukykyyn. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvän riskienhallinnan lisäksi yritykset voivat parhaiden käytäntöjen avulla lisätä tulonlähteitään ja säästää kustannuksissa pitkällä aikavälillä. Vastuullisten liiketoimintatapojen on todettu olevan yhteydessä muun muassa yrityksen luotettavuuteen sekä parempaan henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi yritykset voivat hyödyntää mahdollisuutta kehittää uusia innovatiivisia tuotteita ja tuotantoprosesseja vastuullisuusteeman ympärille. Hyvä ESG-asioiden hallinta mahdollistaa myös merkittäviä kustannussäästöjä; sen avulla voidaan esimerkiksi säästää energiankulutuksessa sekä minimoida henkilöstön vaihtuvuutta.

Ympäristövastuumme

CapMan pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristöjalanjälkeä. Esimerkkejä ympäristöä säästävistä toimenpiteistä ovat ympäristöystävällisen sähkön käyttö sekä ympäristöä kuormittavien toimialojen välttäminen sijoitustoiminnassa. CapMan seuraa myös jatkuvasti ympäristöasioihin liittyvien määräysten kehitystä ja huolehtii siitä, että kaikki kohdeyritykset ja kiinteistöt seuraavat voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä.

Yhteiskuntavastuumme

CapMan pyrkii edistämään talouskasvua kehittämällä liiketoimintoja, kannustamalla innovaatioihin sekä parantamalla eri alojen kansainvälistä kilpailukykyä. Pienten ja keskisuurten yritysten aktiivisena omistajana CapMan lisää paikallisten talouksien monimuotoisuutta. CapManin kohdeyritykset ja kiinteistöt seuraavat voimassaolevaa työ-, terveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä ja niillä on toiminnan harjoittamiseen tarvittavat lisenssit ja luvat.

Vastuumme hyvistä hallinnointitavoista

CapMan Oyj on yksi harvoista listatuista pääomarahastojen hallinnointiyhtiöistä maailmassa. Listayhtiönä CapMan noudattaa läpinäkyvän viestinnän periaatteita osakkeenomistajia ja rahastosijoittajia kohtaan. CapMan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Aktiivisena omistajana CapMan pyrkii ammattimaistamaan kohdeyritystensä hallinnointimalleja hallitustyöskentelyn kautta.

CapManin vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Missiomme on rakentaa menestyviä, yhteiskunnan kehitykseen myönteisesti vaikuttavia liiketoimintoja.Uskomme, että ympäristöasioiden, sosiaalisten näkökohtien ja hyvien hallinnointitapojen (environmental, social and governance, ESG) huomioiminen rahastojen päätöksentekoprosesseissa ja omistamiseen liittyvissä toimenpiteissä on keskeistä sijoituskohteidemme sekä CapManin pitkän aikavälin menestymisen kannalta. CapManin vastuullisen sijoittamisen periaatteet kuvaavat lähestymistapaamme vastuulliseen liiketoimintaan.

Periaatteemme

Periaatteissa esitetään päätöksenteko- ja omistajuuskäytäntöjä, joita sovelletaan CapManin hallinnoimissa rahastoissa. Periaatteet on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2012.