CapMan Oyj:n hallinnointi

CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus.

Päivitetty 3.2.2017.

Sovellettavat säännökset

CapMan Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate Governance 2015 (”Hallinnointikoodi”) noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti, ja yhtiötä hallinnoidaan lisäksi Suomen lakien, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallinnointikoodin palkitsemista koskevan raportointiohjeistuksen mukainen Palkka- ja palkkioselvitys sekä Hallinnointikoodin suosituksen hallinnointia koskevan raportointiohjeistus A:n mukainen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla CapManin internetsivujen Corporate Governance -osiossa. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu myös osana yhtiön vuosikertomusta. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointiperiaatteet

Palkitseminen

CapManin palkitsemisvaliokunta ja hallitus ovat arvioineet periaatteita ensi kädessä oikeudenmukaisuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta, huomioiden tasapainon säilymisen osakkeenomistajien, rahastosijoittajien ja työntekijöiden eduissa. Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea liiketoiminnassa onnistumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Palkka- ja palkitsemisselvitys