Hallitus

CapManin hallituksen jäsenet sekä sen toimintatavat esitetään alla.

Hallituksen kokoonpano

CapManin hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäsenten asettamisjärjestystä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä, joilla ei ole varajäseniä. Jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa.

CapManin varsinainen yhtiökokous valitsi 15.3.2017 yhtiön hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Karri Kaitue, Nora Kerppola ja Ari Tolppanen. Uutsina jäseninä hallitukseen valittiin Mammu Kaario ja Andreas Tallberg. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.

Hallituksen jäsenten henkilö- ja taustatiedot on ilmoitettu alempana tällä sivulla.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen päätöksen mukaisesti vähintään kolmen yhtiön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden näistä jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan 15.3.2017 jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Andreas Tallberg, Karri Kaitue, Nora Kerppola ja Mammu Kaario. CapManin senior partner ja CapMan Buyout ‑sijoitustiimin jäsen Ari Tolppanen on ei-riippumaton sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä.

Hallituksen tehtävät

CapManin hallitus huolehtii lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa lisäksi siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. CapManin hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät, toimintaperiaatteet ja kokouskäytännöt sekä hallituksen toiminnan ja työskentelytapojen vuosittainen itsearviointi.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen päätehtävät ovat:

 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja
 • valvoa yhtiön johdon toimintaa
 • hyväksyä yhtiön strategiset tavoitteet
 • päättää uusien CapMan rahastojen perustamisesta ja CapManin omiin rahastoihin tehtävien sijoitusten suuruudesta
 • päättää merkittävistä muutoksista yrityksen liiketoiminnassa
 • varmistaa, että yhtiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty
 • varmistaa johtamisjärjestelmän asianmukainen toiminta
 • hyväksyä tilinpäätösraportit ja osavuosikatsaukset
 • varmistaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
 • varmistaa, että konsernin toiminta on lakien ja asetusten mukaista
 • hyväksyä hyvän hallinnoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä muut olennaiset käytännöt ja toimintaperiaatteet
 • päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muun johdon sekä CapManin avainhenkilöiden palkitsemisperiaatteista
 • vahvistaa hallituksen valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet

Hallituksen puheenjohtaja huolehtii ja valvoo, että hallitus täyttää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät. Lisätietoa hallituksesta ja sen palkitsemisesta löytyy Palkitseminen-osiosta.

Hallituksen toiminta tilikaudella 2016

Vuonna 2016 yhtiön hallitus kokoontui kuusitoista (16) kertaa (viisitoista (15) kokousta vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemalla kokoonpanolla ja yhden (1) kokouksen vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemalla kokoonpanolla). Seuraavassa taulukossa on tiedot hallituksen jäsenten osallistumisesta kokouksiin vuonna 2016.

Nimi

Tehtävä

Osallistuminen hallituksen kokouksiin

Karri Kaitue

Puheenjohtaja

16/16

Nora Kerppola

Varapuheenjohtaja

13/16

Claes de Neergaard

Jäsen

15/16

Ari Tolppanen

Jäsen

16/16

Dirk Beeusaert*

Jäsen

15/15

Koen Dejonckheere**

Jäsen

0/1

*) valittu hallituksen jäseneksi 16.3.2016 pidetyssä yhtiökokouksessa. **) hallituksen jäsen 16.3.2016 pidettyyn yhtiökokoukseen asti

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa valiokunnat ja valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan hallituksen toimikaudelle yleensä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Pääsääntöisesti valiokunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä mutta Hallinnointikoodin suosituksen 15 (Valiokunnan jäsenten valinta) mukaisesti valiokunta voi hallituksen jäsenmäärän vähäisyyden vuoksi koostua kahdestakin jäsenestä. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset, ja kaikki valiokuntien kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallitukselle tiedoksi. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee kaikki päätökset kollektiivisesti.

CapManin hallitus asetti 15.3.2017 järjestäytymiskokouksessaan tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat. Valiokuntien tehtävät on kuvattu tarkemmin alla. Valiokuntien kokoonpanot ovat:

Tarkastusvaliokunta

 • Nora Kerppola (puheenjohtaja)
 • Mammu Kaario
 • Karri Kaitue

Nimitysvaliokunta

 • Andreas Tallberg (puheenjohtaja)
 • Karri Kaitue
 • Ari Tolppanen

Palkitsemisvaliokunta

 • Andreas Tallberg (puheenjohtaja)
 • Karri Kaitue
 • Ari Tolppanen

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta on asetettu tehostamaan taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • käsitellä yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteitä
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus

Toiminta tilikaudella 2016

Hallitus valitsi 16.3.2016 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi uudelleen Nora Kerppolan (puheenjohtaja) ja Karri Kaitueen ja uutena jäsenenä tarkastusvalikunnan jäseneksi Claes de Neergaardin. Valiokunnan jäsenmäärä nousi siis kahdesta kolmeen jäseneen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2016 uudella kokoonpanolla neljä (4) kertaa ja yhden (1) kerran vuoden 2015 hallituksen valitsemalla kokoonpanolla. Seuraavassa taulukossa on tiedot valiokunnan jäsenten osallistumisesta kokouksiin.

Nora Kerppola Puheenjohtaja 5/5
Karri Kaitue Jäsen 5/5
Claes de Neergaard Jäsen 3/4

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta on asetettu tehostamaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua. Nimitysvaliokunnan päätehtävänä on antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenehdokkaista ja hallituksen palkitsemisesta.

Toiminta tilikaudella 2016

Hallitus valitsi 16.3.2016 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa nimitysvaliokunnan jäseniksi uudelleen Karri Kaitueen (puheenjohtaja) ja Ari Tolppasen. Koen Dejonckheeren tilalle nimitysvaliokuntaan valittiin uutena jäsenenä Dirk Beeusaert. Nimitysvaliokunta ei kokoontunut vuonna 2016 uudella kokoonpanolla kertaakaan, mutta kokoontui yhden (1) kerran vuoden 2015 hallituksen valitsemalla kokoonpanolla. Seuraavassa taulukossa on tiedot valiokunnan jäsenten osallistumisesta kokouksiin.

Karri Kaitue Puheenjohtaja 1/1
Ari Tolppanen Jäsen 1/1
Koen Dejonckheere Jäsen (v. 2015) 0/1
Dirk Beeusaert Jäsen 0/0

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta on asetettu tehostamaan toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelua.

Palkitsemisvaliokunnan päätehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen päätöksentekoa varten:

 • toimitusjohtajan palkitsemista koskevat asiat
 • yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmien periaatteet yleisellä ja tarvittaessa yksilökohtaisella tasolla
 • yhtiön yleiset periaatteet kokonaiskompensaation rakenteesta.

Lisäksi valiokunta osallistuu:

 • päätöksenteon objektiivisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseen yhtiön palkitsemisasioista päätettäessä
 • palkitsemisperiaatteiden ja -käytäntöjen tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen yhtiön strategian ja pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden näkökulmasta
 • yhtiön johdon nimittämiseen.

Toiminta tilikaudella 2016

Hallitus valitsi 16.3.2016 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa palkitsemisvaliokunnan jäseniksi uudelleen Karri Kaitueen (puheenjohtaja) ja Claes de Neergaardin. Koen Dejonckheeren tilalle palkitsemisvaliokuntaan valittiin uutena jäsenenä Dirk Beeusaert. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2016 kolme (3) kertaa uudella kokoonpanolla ja kaksi (2) kertaa vuoden 2015 hallituksen valitsemalla kokoonpanolla. Seuraavassa taulukossa on tiedot valiokunnan jäsenten osallistumisesta kokouksiin.

Karri Kaitue Puheenjohtaja 5/5
Claes de Neergaard Jäsen 5/5
Koen Dejonckheere Jäsen (v. 2015) 1/2

Dirk Beeusaert Jäsen 3/3