Rakenne

CapMan-konserni muodostuu CapMan Oyj:stä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

CapManilla on tytäryhtiötä Suomessa, Ruotsissa, Guernseyllä, Luxemburgissa, Isossa-Britanniassa ja Kyproksella. Tytäryhtiöt toimivat konsernin hallinnoimien, kohdeyritys- tai kiinteistösijoituksia tekevien rahastojen hallinnointiyhtiöinä ja/tai neuvonantajina. CapMan omistaa pääsääntöisesti yhtiöiden äänivallan sataprosenttisesti. Merkittävin osakkuusyhtiö on Maneq Investments Luxembourg S.à r.l. Kaikki CapManin konserniyhtiöt ja osakkuusyhtiöt on lueteltu yhtiön konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

CapManilla on kaksi toimintasegmenttiä, hallinnointi- ja palveluliiketoiminta ja sijoitustoiminta. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta jakautuu edelleen kahdelle liiketoiminta-alueelle, jotka ovat kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitukset kohdistuvat kahdelle keskeiselle sijoitusalueelle Pohjoismaissa ja yhdelle sijoitusalueelle Venäjällä. Sijoitusalueet ovat keskikokoiset yritysjärjestelyt (CapMan Buyout), sijoitukset pääasiassa keskisuuriin Venäjällä toimiviin yrityksiin (CapMan Russia) ja mezzanine- ja private debt sijoitukset (CapMan Credit/Nest Capital). Kiinteistöpääomarahastojen sijoitusfokus on kiinteistökohteissa Pohjoismaissa. Kullekin sijoitusalueelle on nimetty oma sijoitustiiminsä, joka vastaa uusien sijoituskohteiden etsimisestä ja sijoitusehdotusten tekemisestä, kohdeyritysten tai -kiinteistöjen arvon kehittämisestä sekä irtautumisprojektien toteuttamisesta. Lisäksi CapManilla on kaksi muuta sijoitusaluetta (CapMan Technology ja CapMan Life Science), jotka eivät tee uusia sijoituksia, vaan keskittyvät nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen.

Vuoden 2016 lopulla CapMan kasvatti omistusosuuttaan Norvestia Oyj:ssä 28.7 prosentista 92.5 prosenttiin tekemällä julkisen vapaaehtoisen vaihtotarjouksen Norvestia Oyj:sta osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. CapMan aloitti vuoden 2017 alussa lunastusmenettelyn lunastaakseen myös loput Norvestian osakkeista. Norvestian liiketoiminta koostuu kahdesta osasta; pohjoismaisiin listattuihin osakkeisiin, rahastoihin ja joukkovelkakirjalainoihin tehtävistä markkinasijoituksista ja kasvusijoituksista listaamattomiin yrityksiin, kasvuhakuisiin listatuihin yrityksiin ja pääomarahastoihin.

Nämä sijoitusalueet jatkavat toimintaansa osana CapMan-konsernia. Konsernin hallinnointi- ja palveluliiketoimintaan kuuluu kolme palvelutiimiä, jotka ovat (1) varainhankinnan konsultointia harjoittava Scala Fund Advisory, (2) rahastojen hallinnoinnin back office - ja lakiasiaintoiminnot sekä (3) hankintarengas CaPS. Konsernilla on lisäksi taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toiminnot, sekä IT- ja viestintätoiminnot.