Riskienhallinta

CapManin riskienhallinnan päämääränä on varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteisiin liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ja että niihin reagoidaan. 

Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja -tarkastus

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa viime kädessä yhtiön hallitus. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on yhtiön johdolla. Konsernin talousjohtaja koordinoi riskienhallintaohjelmaa ja on vastuussa sisäisestä valvontaohjelmasta ja sen päivittämisestä. Talousjohtaja raportoi riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta hallitukselle. Riskienhallinnan organisointia, riskikategorioita ja sisäisen valvonnan ja tarkastuksen organisointia on kuvattu tarkemmin alla.

Lisätietoa yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittävistä riskeistä löytyy yhtiön vuosikertomuksesta, erityisesti hallituksen toimintakertomus -osuudesta, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä sekä tilinpäätöksen liitetiedoista (erityisesti liitetieto 33). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältää myös kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Riskienhallinnan organisointi

Johtoryhmä

Johtoryhmä määrittelee liiketoiminta-alueiden ja muiden toimintojen merkittävimmät riskit. Yhtiöllä on toimintasuunnitelma merkittävimpien tunnistettujen riskien varalta.

Sijoituskomiteat

Jokaisella CapManin hallinnoimalla rahastolla on erillinen sijoituskomitea. Sijoituskomiteat tekevät esitykset sijoituspäätöksistä rahastojen päätöksentekoelimille, eivätkä ne osallistu konsernin operatiivisen toiminnan johtamiseen. Esitykset perustuvat aina sijoituskomitean jäsenten yhteiseen kantaan. Sijoituskomiteoiden jäseninä toimivat yleensä partnerit tai muut toimitusjohtajan nimittämät henkilöt. Komitean puheenjohtajana toimii konsernin toimitusjohtajan nimittämä henkilö.

Monitoring

Monitoring-tiimi on osa back office -tiimiä ja riippumaton sijoitustiimeistä. Monitoring-tiimi vastaa rahastojen kvartaalittaisesta arvostusprosessista, konsernin rahastojen menestyksen seuraamisesta ja ennustamisesta, laskentamallien laatimisesta sekä voitonjako-osuustuottojen laskennasta.

Arvonmäärityskomitea

Arvonmäärityskomitea tekee kullekin CapManin hallinnoimalle rahastolle esityksen kohdeyritysten arvostuksista. Arvonmäärityskomitean jäseniä ovat konsernin talousjohtaja, monitoring-tiimin vetäjä ja joko rahastolle nimetty riskinhallintapäällikkö tai kyseisen sijoitustiimin vetäjä. Kohdeyritysten arvonmääritys suoritetaan neljästi vuodessa CapManin osavuosiraportoinnin yhteydessä. Kohdeyritysvastaavat tekevät ehdotukset sijoituskohteiden arvostuksista ja kokoavat arvostustasoa tukevan materiaalin. Monitoring-tiimin jäsenet tarkistavat ehdotuksissa käytettyjen periaatteiden oikeellisuuden. Arvonmäärityskomitean tehtävänä on käsitellä arvostukset ja valvoa, että samoja arvonmääritysperiaatteita on käytetty johdonmukaisesti kaikissa kohdeyrityksissä, ja että periaatteet ovat kansainvälisen arvonmääritysohjeistuksen (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, IPEVG) mukaiset. Lopullisen päätöksen arvostuksista tekee kunkin rahaston vastuunalaisen yhtiömiehen hallitus.

Sijoitusprosessien tarkastukset

Säännöllisesti toteutettavien sijoitusprosessien tarkastusten tavoitteena on varmistaa, että sijoitukset tehdään määriteltyjen menettelytapojen mukaisesti. Tarkastuksista vastaa lakiasiat‑tiimi, jonka jäsenet ovat riippumattomia sijoitustiimeistä.

Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen organisointi

Konsernin talousjohtaja on vastuussa sisäisen valvontaohjelman laatimisesta ja päivittämisestä ja raportoi sisäisestä valvonnasta hallitukselle. Sisäinen valvontaohjelma kattaa myös rahastojen ja niiden toiminnan lainmukaisuuden valvonnan, ja sen tarkoituksena on varmistaa että

  • konsernin ja rahastojen maksuja koskevat valtuudet on selvästi määritelty
  • konsernin nimissä tehtyjä sitoumuksia koskevat valtuudet on selvästi määritelty
  • konserni ja rahastot noudattavat niitä koskevia sitoumuksia ja sääntelyä.

Konsernin lakiasiainjohtaja vastaa rahastojen compliance-ohjelman laatimisesta ja päivittämisestä. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että konserni hallinnoimat rahastot toimivat sopimusten ja muiden sitoumusten mukaisesti.

Yhtiön liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen sisäisen tarkastuksen järjestämistä omaksi konsernitoiminnokseen ei ole toistaiseksi pidetty tarkoituksenmukaisena. Yhtiön toimiluvanvaraisen toiminnan sisäisestä tarkastuksesta vastaa ulkoinen palveluntarjoaja. Yhtiön riskienhallinta- ja compliance-toimintoihin on lisätty resursseja viime vuosina sen varmistamiseksi, että toiminta on säännöstenmukaista ja riskit tunnistetaan ja niitä seurataan ja hallitaan asianmukaisesti.