Sisäpiiriasiat

CapMan noudattaa 3.7.2016 voimaan tulleen EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014) sisäpiirisäännöksiä ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on omia sisäpiirisääntöjä, jotka ovat osin pörssin yleisohjetta tiukempia. Sisäpiiriasioista vastaa konsernin compliance officer.

Sisäpiirihallinto

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulon myötä listayhtiöiden velvollisuus ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä poistui 3.7.2016 eikä CapMan ole toistaiseksi ylläpitänyt pysyvää sisäpiiriluetteloa. CapManin 2.7.2016 saakka ylläpitämän julkisen sisäpiirirekisterin tiedot 2.7.2016 tilanteesta on nähtävillä 3.7.2017 asti yhtiön verkkosivuilta. Sisäpiirisäännösten tarkoittamista merkittävistä hankkeista, joilla voi olla vaikutusta CapManin liikkeeseenlaskemien rahoitusvälineiden arvoon, pidetään erillisiä hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita, jotka perustetaan ja joita ylläpidetään markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti.

CapManin hallitukseen, johtoon tai henkilökuntaan kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeella tai optioilla ilman sisäpiiriasioista vastaavan henkilön (compliance officer) lupaa. Edellä mainittujen henkilöiden kaupankäynti CapManin osakkeilla on kokonaan kielletty 30 vuorokautta ennen tulosjulkistuksia.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä ilmoitusvelvollisuus

3.7.2016 alkaen CapMan julkistaa johtohenkilöidensä ja näiden lähipiirin tekemät CapManin rahoitusvälinesiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti kalenterivuoden aikana tehtyjen liiketoimien arvon ylittäessä yhteensä 5 000 euroa. Kokonaisomistus julkaistaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti osana vuosikertomusta. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtohenkilöistään ja näiden lähipiiristä. Lista ei ole julkinen. CapMan on määritellyt väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtohenkilöiksi yhtiön hallituksen sekä sen johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja).

Kaupankäynti ja suljettu ajanjakso

CapManin yllä mainitut johtohenkilöt tai henkilöstö eivät saa toteuttaa CapManin rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia 30 kalenteripäivän aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista (ns. suljettu ajanjakso). Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. Johtohenkilöt eivät myöskään saa toteuttaa yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia ilman yhtiön sisäpiiriasioista vastaavan henkilön lupaa. Myöskään muut henkilöt, joilla on CapMania koskevaa sisäpiiritietoa, eivät saa käydä kauppaa CapManin rahoitusvälineillä. CapManin johtohenkilöitä ja henkilökuntaa on ohjeistettu informoimaan lähipiiriään heitä koskevista kaupankäyntirajoituksista kuitenkin niin, että sisäpiiritietoa ei saa siinä yhteydessä ilmaista.

Sisäpiiriluettelot

CapMan ei 3.7.2016 alkaen toistaiseksi ylläpidä pysyvää sisäpiiriluetteloa. Kaikki sisäpiiritietoa hallussaan pitävät henkilöt luetteloidaan erillisiin hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin, joita perustetaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämispäätöksen seurauksena.

Valvonta ja koulutus

Konsernin lakiasiat valvoo pörssin sisäpiiriohjeiden mukaisesti sisäpiiriohjeiden noudattamista muun muassa muistuttamalla henkilöstöä kaupankäyntirajoituksista, ylläpitämällä yhtiön sisäpiiriluetteloja sekä kouluttamalla henkilöstöä sisäpiiriasioissa ja pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Johtohenkilöiden omistukset 2.7.2016

Alla olevassa taulukossa oleva tieto vastaa taulukossa lueteltujen henkilöiden, eli aikaisemman julkisen sisäpiirin, omistuksia 2.7.2016. EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen astuttua voimaan CapManin johtohenkilöiden omistustietojen esittämistapa muuttui 3.7.2016 alkaen. Alla oleva taulukko on nähtävillä CapManin verkkosivuilla 3.7.2017 saakka, jonka jälkeen CapMan arkistoi sen neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimien ilmoituslomakkeet ja prosessi 3.7.2016 alkaen

Johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimi-ilmoitukset 3.7.2016 alkaen

Sisäpiiriasioista vastaa

Compliance

Outi Rajaniemi

compliance officer

+358 400 333 319