Sisäpiirihallinto

CapMan noudattaa 3.7.2016 voimaan tulleen EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (”MAR-asetus”, 596/2014) johtohenkilöiden liiketoimia ja sisäpiirihallintoa koskevia säännöksiä sekäja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on omia sisäpiirisääntöjä, jotka ovat osin pörssin yleisohjetta tiukempia. Sisäpiiriasioista vastaa konsernin compliance officer.

Johdon omistukset

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulon myötä listayhtiöiden velvollisuus ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä poistui 3.7.2016 eikä CapMan ole toistaiseksi ylläpitänyt pysyvää sisäpiiriluetteloa. CapManin 2.7.2016 saakka ylläpitämän julkisen sisäpiirirekisterin tiedot 2.7.2016 tilanteesta ovat saatavilla yhtiöltä pyydettäessä. CapMan säilyttää 2.7.2016 tilanteen omistustiedot 4 vuotta 3.7.2017 alkaen.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä ilmoitusvelvollisuus

CapMan on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtohenkilöiksi yhtiön hallituksen sekä sen johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja) ja julkistanut 3.7.2016 alkaen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin tekemät CapManin rahoitusvälinesiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti kalenterivuoden aikana tehtyjen liiketoimien arvon ylittäessä yhteensä 5 000 euroa. Kunkin johtohenkilön kokonaisomistus julkaistaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti osana vuosikertomusta. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtohenkilöistään ja heidän lähipiiristä. Lista ei ole julkinen. CapManin johtohenkilöitä on ohjeistettu informoimaan lähipiiriään liiketoimien ilmoittamisvelvollisuudesta.

Hankekohtainen sisäpiiriluettelo

Sisäpiirisäännösten tarkoittamista merkittävistä hankkeista, joilla voi olla vaikutusta CapManin liikkeeseenlaskemien rahoitusvälineiden arvoon, pidetään erillisiä hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita, jotka perustetaan ja joita ylläpidetään markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämispäätöksen seurauksena.

Kaupankäynti ja suljettu ajanjakso

CapManin johtohenkilöt tai henkilökuntaan kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeella tai optioilla tai muilla rahoitusvälineillä ilman sisäpiiriasioista vastaavan henkilön (compliance officer) lupaa. Myöskään muut henkilöt, joilla on CapMania koskevaa sisäpiiritietoa, eivät saa käydä kauppaa CapManin rahoitusvälineillä.

CapManin yllä mainitut johtohenkilöt tai henkilöstö eivät saa toteuttaa CapManin rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia 30 kalenteripäivän aikana ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista (ns. hiljainen jakso). Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. CapManin johtohenkilöitä ja henkilökuntaa on ohjeistettu informoimaan lähipiiriään suljetusta ajanjaksosta ja kehottamaan lähipiiriään käymästä kauppaa CapManin rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana.

Valvonta ja koulutus

Konsernin compliance officer valvoo pörssin sisäpiiriohjeiden mukaisesti sisäpiiriohjeiden noudattamista muun muassa muistuttamalla henkilöstöä kaupankäyntirajoituksista, ylläpitämällä yhtiön sisäpiiriluetteloja sekä kouluttamalla henkilöstöä sisäpiiriasioissa ja pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Sisäpiirihallinnosta vastaa:

Compliance