Rahastot

Arvonmääritys

Sijoituskohteiden arvonmääritys pääomasijoitusalalla perustuu kansainvälisiin arvonmääritysperiaatteisiin, jotka ovat toimialan ja sijoittajien laajasti hyväksymät. CapMan pyrkii arvostamaan rahastojen sijoituskohteet aina niiden todelliseen arvoon. Käypä arvo on paras arvio määrästä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä.

Kohdeyritysten arvonmääritys

Suoria kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen osalta käyvät arvot määritetään soveltaen alalla yleisesti käytettyä kansainvälistä arvonmääritysohjeistusta "International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines" (”IPEVG”). Arvonmäärityksessä käytetään kunkin sijoituskohteen tilanteeseen, luonteeseen ja olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa menetelmää tai menetelmiä, ottaen huomioon kyseisen rahaston kokonaistilanne.

Arvonmäärityksessä otetaan huomioon erilaisia tekijöitä, kuten hinta jolla sijoitus tehtiin, sijoituksen luonne, paikalliset markkinaolosuhteet, listattujen verrokkiyhtiöiden kurssikehitys, tämän hetkinen sekä ennustettu operatiivinen tulos sekä yhtiöön tehdyt lisäsijoitukset. Kullekin sijoitukselle parhaiten soveltuvaa arvonmääritysmenetelmää valittaessa pyritään arvioimaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa sijoituskohteen arvoon. Käytössä on eri menetelmiä, joista CapManin useimmin käyttämät ovat hankintahintaan perustuva arvostus erityisesti uusien sijoituskohteiden osalta sekä tuottokertoimiin perustuva arvostus, jossa kunkin kohdeyrityksen arvo arvioidaan julkisesti noteerattujen verrokkiyritysten arvostustasoon nähden. Menetelmien laadullisen luonteen vuoksi arvonmääritys perustuu merkittävissä määrin CapManin arvioon.

Kiinteistöjen arvonmääritys

Sijoitukset kiinteistöihin on arvostettu käypään arvoon itsenäisten ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien arvonmääritysten perusteella. Arvioitsijoiden työn perustana ovat kotimaiset ja kansainväliset arviointistandardit (International Valuation Standards). Kohteiden arvonmäärityksessä käytetään aina kiinteistön käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukaisinta menetelmää tai niiden yhdistelmiä. Tuottoarvomenetelmällä tarkoitetaan kiinteistön käyvän arvon määrittämistä siitä käyttöaikana saatavien tuottojen perusteella. Se perustuu vuosittaisten nettotuottojen pääomittamiseen soveltuvalla tuottovaateella. Kauppa-arvomenetelmässä arvo määritetään kyseisellä markkina-alueella vallitsevissa markkinaolo-suhteissa toteutuneiden vertailukelpoisten kauppojen perusteella. Vertailukelpoisessa kaupassa kaupan kohde vastaa keskeisiltä arvotekijöiltään arvion kohteena olevaa kiinteistöä. Kustannusarvomenetelmä perustuu kohteen hankinta- ja tuotantokustannuksiin. Menetelmää sovelletaan ensisijaisesti silloin, kun saatavilla ei ole riittävästi markkinainformaatiota muiden menetelmien soveltamiseen.

Arvonmääritysprosessi ja osapuolet

Sijoituskohteiden arvon kehittymistä seurataan CapManissa jatkuvasti. Kohdeyritysten arvonmääritys suoritetaan neljästi vuodessa CapMan Oyj:n osavuosiraportoinnin yhteydessä.

Arvonmäärityksen ensimmäisessä vaiheessa sijoitusammattilaiset tekevät yhdessä performance monitorin -tiimin jäsenten kanssa ehdotukset kohteiden arvostuksista ja kokoavat ehdotettua arvostustasoa tukevan materiaalin. Tämän jälkeen sijoitustiimeistä erillään toimiva performance monitoring -tiimi tarkistaa ehdotuksissa käytettyjen periaatteiden oikeellisuuden ja jatkuvuuden eri sijoituskohteiden ja eri ajankohtien välillä ja valmistelee esitykset rahastojen arvonmäärityskomiteoille.

Arviointikomitean tehtävänä on käsitellä arvostukset ja valvoa, että samoja arvonmääritysperiaatteita on käytetty johdonmukaisesti kaikissa kohdeyrityksissä IPEV-ohjeistuksen mukaisesti. Arvonmäärityskomitean jäseniä ovat konsernin talousjohtaja, monitoring-tiimin vetäjä ja joko rahastolle nimetty riskinhallintapäällikkö tai kyseisen sijoitustiimin vetäjä.

Arvonmäärityksen viimeisessä vaiheessa rahastojen tilintarkastajat tarkastavat laskelmien ja käytetyn materiaalin oikeellisuuden ja että arvostusperiaatteet ovat rahastosopimusten ja IPEVG:n mukaiset. Tilintarkastajat edustavat aina rahastojen sijoittajia. CapMan Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat lisäksi, että CapMan Oyj:n omien rahastosijoitusten arvostukset on tehty IFRS:n mukaisesti.